International & National Players

International, National & Inter University Players

Yoga (M)

Balram (B.Voc (YS))

All India Inter University

Yoga (W)

Komal (B.Voc (YS))

All India Inter University

Shooting (M)

Vipul (B.Voc (YS))

All India Inter University

Shooting (M)

Shagun (BPES)

All India Inter University

Gymnastic (M)

Akshay (BPES)

All India Inter University

Gymnastic (M)

Dilnaz (BPES)

All India Inter University

Half Marathan (W)

Arpita (M.P.Ed)

National

Cricket (M)

Harshvaradan (BFA)

National (UP-23)

Power Lifting (M)

Hari Narayan Dubey (B.P.Ed)

International

North Zone Inter University Players

Volleyball (M)

Arjun Singh

(B.P.Ed.)

Volleyball (M)

Deepak Kumar

(B.P.Ed.)

Volleyball (M)

Suryansh Tomar

(MJMC)

Volleyball (M)

Rishab Vishnoi

(B.Voc.)

Volleyball (M)

Jasvinder Kumar

(BFA)

Volleyball (M)

Vivek Ahlawat

(BPES)

Cricket (M)

Avinash

(BPES)

Cricket (W)

Iqra Naz

(BPES)

Hand Ball (M)

Anant Dixit

(BCA)

Hand Ball (M)

Parth Sarti

(BCA)

Hand Ball (M)

Monendar Rana

B.Sc. (PCM)

Hand Ball (W)

Rukshar Choudhary

(BPES)

Hand Ball (W)

Jyoti

(BPES)

Hand Ball (W)

Chandani

(BPES)

Hand Ball (W)

Manisha

(BPES)

Hand Ball (W)

Riya Choudhary

(B.Voc)

Hockey (M)

Md. Faisal

(B.P.Ed)

Hockey (M)

Mohs. Tehseen

(BPES)

Hockey (M)

Ashu

(B.P.Ed)

Hockey (W)

Vaishali Baliyan

(B.P.Ed)

Hockey (W)

Manshi

(BPES)

Hockey (W)

Saloni Baliyan

(BPES)

Hockey (W)

Priyanka Rana

(BPES)

Hockey (W)

Reshu Arya

(BPES)

Badminton (M)

Ayush Khatiyan

(BPES)

Badminton (M)

Shashi Kant Rathi

(BPES)

Kabaddi (W)

Bhawna Yadav

(B.P.Ed.)

Kabaddi (W)

Neha Rani

(BPES)

Kabaddi (W)

Nisha

(BPES)