Management Committee

Management Committee
     
Shri S C Kulshreshtha Er. Sankalp Kulshreshtha Shri N G Majundar
Chairman,SRGC,Muzaffarnagar Secretary,SRGC,Muzaffarnagar President,Shri Ram College
     
Shri Arun Kumar Shri T S Rawat Shri D K Chaudhary
President,Shri Ram Girls College President,Shri Ram College of Law Tresurer,SRGC,Muzaffarnagar
     
Shri Nirmal Kumar Smt. Abha Kulshreshtha Smt. Mukta Kulshreshtha
President,Shri Ram College of Mgmt Secretary,Shri Ram Girls College Secretary,Shri Ram College of Law
     
Dr. Mohd Arif Dr. H B Shandilya Shri Ashok Batla
Secretary,Shri Ram College of Mgmt Vise President,Shri Ram College of Engg. Vise President,Shri Ram College
     
Dr. Rakesh Agarwal Shri Naval Kumar Shri Rajesh Kumar
President,Shri Ram School of Arch. President,Shri Ram Polytechnic Secretary,Shri Ram Polytechnic
     
Shri Hoti Lal Sharma Shri G S Chauhan Shri Vipul Bhatnagar
Secretary,Shri Ram School of Arch. Secretary,Shri Ram College of Engg. Vise President,Shri Ram International Center